Bejelentkezés

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Jegyzőkönyv

a Magyar Energiafogyasztók Szövetségének a City Corner Irodaház
(1091 Budapest, Üllői út 25.) III. emeleti 320. sz. előadó termében
 
2015. május 26-án
megtartott évi rendes közgyűléséről

 

Ollé József elnök a meghívó szerinti időpontban, 13,30 órakor a közgyűlést megnyitotta, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképtelen. A határozatképességhez jelenleg 36 fő jelenléte szükséges, jelen van 11 fő. Emiatt a közgyűlést bezárta, és ugyanazon nap 14,00 órára újra összehívta.

Elnök úr a közgyűlést 14,00 órakor újra megnyitotta és megállapította, hogy Alapszabályunk értelmében az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amit a megjelentek ellenvetés nélkül tudomásul vettek.

Jegyzőkönyv-vezetőnek Elnök úr Fodor Lászlónét, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kiss Árpádot és Berecz Antalt javasolta. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A meghívóban szereplő napirendhez Elnök úr kiegészítésként javasolta, hogy a közgyűlés tárgyaljon a MESZ Alapszabályának esedékessé vált módosításáról. A jelenlévők a kiegészített napirendet egyhangú szavazással elfogadták.

Ezt követő elnöki beszámolójában Ollé elnök úr megállapította, hogy a múlt évi közgyűlés óta eltelt egy év eredményes, és a MESZ szempontjából sikeres volt. Két sikeres, színvonalas, és nem utolsó sorban gazdaságilag (a bevételek és a támogatások alapján) rentábilis konferenciát rendeztünk Hódmezővásárhelyen, illetve Székesfehérváron. Mindkét konferencián a szakterületünkön ismert és elismert előadók tájékoztatták a résztvevőket a jelenleg fontosnak ítélt energetikai eseményekről. A hozzászólások, a kerekasztal-beszélgetések nagyon aktívak voltak, és egyes témakörökben heves viták alakultak ki. A konferenciák fénypontja továbbra is az Energiafogyasztók Díjának átadása volt.

A múlt év októberében Szövetségünk stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Ennek jelentőségét nem túlértékelve, azt is jelenti, hogy kormányzati szinten továbbra is számolnak velünk. Ez megnyilvánult abban, hogy a közigazgatási egyeztetési eljárás keretében véleményünket kérték az energiahatékonysággal kapcsolatos EU-előírásoknak hazai jogszabályokba történő átültetéséről szóló előterjesztésekről. A minisztériumtól jogszabály-módosításokra irányuló leveleinkre – még ha nem is mindig értettünk velük egyet, de – válaszokat kaptunk (lakossági fogyasztó fogalommeghatározása, számlázási rendszerek auditálása, stb.). A lakossági fogyasztó fogalmával kapcsolatos felvetésünkre válaszolva a minisztérium jelezte, hogy egy újra esedékes törvénymódosításkor visszatérünk rá. Ez pozitív. Az alaptevékenységünket érintő jogszabályalkotásokba, módosításokba viszont továbbra sem vonnak be bennünket, és az EÉT-t sem sikerült újraindítani. Tehát vannak negatív dolgok is.

A MEKH-el a kapcsolatunk jó, az üzletszabályzatokat érintő kérdésekbe bevonnak (garantált szolgáltatások, elégedettség-vizsgálatok, egyéb módosítások), a MEKH által kiadott egyes jogszabályok (pl. villamos csatlakozási díjak) esetén kérik véleményünket. Itt is van mit javítani, erről még a későbbiekben említést teszek.

Feladatunkat képezi továbbra is a szép számmal beérkező üzletszabályzatok véleményezése.

Tagjaink aktívan, szavazati joggal részt vesznek a különböző Szabályzati Bizottságokban (gáz: Szabó László Zsolt, villamos: Kiss Árpád, Ollé József).

A MESZ véleményét kérték több sajtóban is, pl. Világgazdaság, Metropol, Fogyasztók Lapja.

Fontos: A MESZ-nek beindult a honlapja, ami nemcsak van, hanem már elég sokan keresik fel, több mint ezerötszázan. A honlapon még sok javítanivaló van, sok mindent még fel lehetne tenni, de a szűk pénzügyi keret, meg hogy egyedül csinálom, ennyit tesz lehetővé. Fejleszteni kell, jól jönne egy kis segítség. Elég sok megkeresést kaptunk a honlapra történő hivatkozással.

Az energiaszolgáltatásban jelenleg jelentős változás van folyamatban. Most nem privatizálunk, mint 1992-ben, hanem újra államosítunk. Jelenleg a földgáz-szolgáltatásban az egyetemes szolgáltatók kerülnek sorra, de egyes területeken a hálózatok is (pl. SUEZ). A villamos egyetemes szolgáltatókra az év végén kerülhet sor.

Az előző időszakban a sikereken és a feladatokon kívül számos probléma is felmerült, amin az elnökségnek feltétlenül el kell gondolkodnia, meg kell vitatni, hogy Szövetségünk a jövőben is az előzőhöz – több mint húsz év – hasonlóan jól tudjon működni.

Gondok, problémák, amelyek az újragondolást szükségessé teszik, és egyben a jövő évi feladatainkat is meghatározzák:

  • Először az elmúlt húsz év miatt. Az Alapszabályunkban előírt tevékenységnek jelenleg nem tudunk eleget tenni, mert a jogalkotók az előkészítés során nem kérik a véleményünket, az egyeztetések ma nem férnek bele. Ezért tevékenységünket ki kellene terjeszteni egyéb, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos nem hatósági tevékenységre, pl. (ötletszerűen): szaktanácsadás szerződésszegéses ügyekben, esetleg a békéltető testületekben való részvétel, stb.
  • A feladatkörök átláthatósága és egyértelművé tétele az Alapszabályban nincs tisztázva. Ilyen az elnök, az alelnökök és az elnökség feladata és hatásköre, felelőssége.
  • A pénzügyi kifizetések előírásainak felülvizsgálata.
  • Az elnökség jogászi vonalon történő megerősítése és fiatalítása (pl. egyetemeken, főiskolákon, más területen, stb.).

Az elmondottak alapján javasolom a közgyűlésnek, hogy pár főből álló bizottságot hozzunk létre, mely a következő elnökségi ülésre előkészíti az alapszabály-módosítást, amit vita után rendkívüli közgyűlés elé bocsátanánk.

Ezt követően az Elnök bejelentette, hogy Németh Lajos úr, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke elkészítette a közgyűlés számára a MESZ gazdálkodásáról és számviteli bizonylatainak ellenőrzéséről szóló jelentését, de akadályoztatása miatt a közgyűlésen nem tud részt venni és megbízta Balázs Jánosnét, az ellenőrző bizottság tagját a jelentés ismertetésével. Ollé elnök úr felkérte Balázs Jánosnét a Németh Lajos úr által készített jelentés ismertetésére.

 

„A MESZ Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója
a 2015. május 26-i közgyűlésen

 

A kézipénztár-naplót rendben találtam.

A Pénztárkönyv naprakészen van vezetve, és megegyezik a Bevételi pénztárbizonylatok és a Kiadási pénztárbizonylatok adataival.

A Kimenő számlák nyilvántartása a jogi tagok tagdíjfizetésére és a konferencia részvételi díjakra kibocsátott számláknak a nyilvántartása, amely tartalmazza a kiszámlázott összegek beérkezésének adatait is. Most a közgyűlés előtti ellenőrzésem során ezt is naprakészen vezetett állapotban találtam. Feltünően sok a különböző okok miatt sztornírozott számla, de a szigorúan elszámolandó számlanyomtatványok kezelése is rendben van, a kibocsátott számlák saját pédányaival együtt.

Számlavezető bankunktól, a PÁTRIA Takarékszövetkezettől havonta egyszer, a hó utolsó napján kapunk Folyószámla kivonatot. A Kimenő számlák nyilvántartásában szereplő befizetési és kifizetési adatok megegyeznek a banki folyószámla-kivonatok beérkezési adataival, a kifizetésekre vonatkozóan pedig a beérkezett számlák eredeti példányai és az átutalási megbízások a folyószámla-kivonatokhoz mellékelve vannak.

A pénzügyi Naplófőkönyv a Pénztárkönyv és a banki folyószámla adatait a civil egyesületek számára előírt egyszeres könyvvitel szerint a fenti bizonylatokkal megegyezően tartalmazza, a bevételi és a kiadási tételek analízisével együtt.

2014. január 1-jén a vagyonunk 8 millió 451 ezer Ft volt, december 31-én pedig 6 millió 956 ezer Ft. A vagyonunk tehát 2014-ben a főkönyv szerint másfél millió Ft-tal csökkent. A tényleges veszteségünk azonban nem másfél millió Ft, hanem csak félmillió Ft. Porpáczy Dezső vállalta, hogy ezt az én beszámolóm után majd megmagyarázza. Mivel a pénzügyi nyilvántartásokat ő vezeti, a gazdálkodási folyamatokat, mint folyamatokat, ő közelebbről látja. Én a főkönyvből csak a tárgyévi időpontokhoz tartozó számokat tudom ellenőrizni és össszevetni.

A továbbiakban csak összevont és kerekített számokat mondanék. A tételenként részletezett kimutatást, aminek az egyes tételeit hallás után úgysem lehet megjegyezni, a közgyűlés jegyzőkönyvében meg fogjátok találni.

bevételek összege 6 millió 890 ezer Ft, amiből 4 millió 310 ezer Ft származott a tagdíjakból és a támogatásokból, 2 millió 580 ezer Ft pedig a konferencia részvételi díjakból beszedett összeg.

A kiadások összege 8 millió 385 ezer Ft. Így jön ki az említett másfél millió Ft veszteség. A kiadásokból 1 millió 732 ezer Ft a kifizetett nettó megbízási díj, amihez járult 1 millió 244 ezer Ft közteher, így 2 millió 976 ezer Ft az összes személyi jellegű kiadás.

A dologi kiadások 5 millió 409 ezer Ft-ot tesznek ki, amiből a legjelentősebb az éves irodabérlet 1 millió 55 ezer Ft összege, valamint az éves konferencia gazdasági lebonyolításáért a rendezvényszervező kft.-nek kifizetett 3 millió 686 ezer Ft. Egyéb, kisebb tételű dologi kiadásokra költöttünk 668 ezer Ft-ot.

Ezekből a számokból az is kiderül, hogy a 2014. évi konferencia megszervezésére és megrendezésére 1 millió 106 ezer Ft-ot ráfizettünk, 389 ezer Ft veszteségünk pedig az egyéb működési költségeink alakulásából származik.

A bevételek között összevontan említettem a tagdíjak és a támogatások 2 millió 580 ezer Ft összegét. A gazdálkodásról tulajdonképpen akkor tudunk véleményt alkotni, ha ezeket összevetjük az előző 2013 év és a követő 2015 év eddigi adataival. Erre az összevetésre az ügyvezető igazgató úr az illetékes.”

 

A pénzügyi főkönyv 2014. évi részletes adatai a következők:

Induló vagyon, egyenleg 2014. január 1-jén:

         Lekötött bankszámlán:  7.740.000
         Folyószámlán:            505.870
         Kézipénztárban:           29.136                        
         Kaucióban lekötve:       175.791 
                                8.450.797 Ft

Évzáró vagyon, egyenleg 2014. december 31-én:

         Lekötött bankszámlán:  6.650.000
         Folyószámlán:             12.447
         Kézipénztárban:          117.532
         Kaucióban lekötve:       175.791 
                                6.955.770 Ft

Eredmény:  

                                6.955.770
                              - 8.450.797
                              - 1.495.027

Részletek:

Bevételek:

         Jogi tagdíj:           2.869.000
         Egyéni tagdíj:            71.600
         Kamat:                   119.638
         Támogatás:             1.250.000  
         Működésre:             4.310.238
         Konferencia:           2.579.650  
         Összesen:              6.889.888 Ft.

Kiadások:

         Nettó megbízási díjak:            1.732.000
         Levont szja-előleg:                 293.760
         Levont dolgozói járulék:            317.520
         Szoc. hozzájárulási adó:            612.360
         Személyi jellegű:                 2.794.877
         Irodabérlet:                      1.055.211
         Komunikáció:                        275.537
         Bank-költség:                        51.059
         Energiafogyasztók Lapja:                  -
         Energiafogyasztók Díja:              69.185
         Irodaszer:                          119.935
         Karbantartás:                        47.039
         Részvételi díjak:                    76.699
         Szakkönyv:                           21.700
         Közlekedés:                           1.840
         Pályázatra:                           5.400
         Működési költség:                 4.699.275
         Konferenciára:                    3.685.640
Összes kiadás:                       8.384.915
 
 Összes bevétel:                     6.889.888
 Összes kiadás:                      8.384.915
 Könyv szerinti eredmény:          - 1.495.027
 
 
                                      Konferencia bevétel:               2.579.650
                                      Konferencia kiadás:                3.685.640
                                      Veszteség:                       - 1.105.999
 
                                      Működési bevétel:                  4.310.238
                                      Működési kiadás:                   4.699.275
                                      Veszteség:                       -   389.037
  
Összes veszteség:         
                                        - 1.105.999
                                              -   389.037
                - 1.495,027

                                                                                  

         Porpáczy Dezső ügyvezető igazgató a pénzügyi beszámolóhoz a következő kiegészítést fűzte:

         Németh elnök úr adatai a pénzügyi Naplófőkönyv 2014. évi adatainak felelnek meg, de a gazdálkodás eredményének értékeléséhez a korábbi és a követő év adatait is figyelembe kell venni. 2014-ben 1 millió 250 ezer Ft támogatást könyveltünk el, valójában azonban 2 millió 250 ezer Ft támogatást kaptunk. Ebből 500 ezer Ft-tal az ELMŰ Nyrt.  és szintén 500 ezer Ft-tal a MEKH támogatta a 2014. évi hódmezővásárhelyi konferenciánk megrendezését, de ezek az összegek az ELMŰ, a MEKH és a bankszámlánkat vezető PÁTRIA Takarékszövetkezet belső számviteli ügyrendje, vagy éppen az ügyrendtől való eltérés miatt csak 2015. januárban jelentek meg a folyószámlánkon. Ezért jelezte Németh elnök úr a jelentésében, hogy 2014-ben a főkönyv szerinti veszteségünk másfél millió Ft volt, ténylegesen azonban csak egy félmillió Ft a vagyonvesztésünk. Ennek figyelembevételével közelítőleg nullszaldós a vásárhelyi konferenciánk pénzügyi eredménye, mert mintegy 1 millió Ft-unkba került a részvételi díjat nem fizető nyugdíjas elnökségi tagjaink részvétele, és ezt a kiadást kompenzálta a 2014-ben megszerzett, de csak 2015. januárban megérkezett támogatás. Majd figyelnünk kell rá a 2015. évi beszámoló elkészítésekor, mert ez jelentkezik a 2015. évi könyvelésben, de ott is 2014. évi eredményként kell értékelnünk. Egyébként az eddigi adatok szerint 2015-ben nem veszteségre, hanem mintegy félmilliós pozitív eredményre számíthatunk az engedélyes szolgáltatókkal kötött reklám-, ill. támogatási szerződések alapján. Megjegyzendő még, hogy a pénzügyi mérleg egyensúlyát az is befolyásolja, hogy a könyvelési műveletek banki számítógépes rögzítése miatt nem minden évben 12 havi személyi jellegű kiadás jelenik meg a könyvelésben, hanem az évvégi zárás néha csak 11, máskor meg 13 havi költséget tartalmaz. 2014-ben ez 12 hónap volt. Éves eredményeink a nullszaldótól plusz-mínusz félmilliós intervallumban ingadoznak, de több év átlagában pénzügyi helyzetünk közel kiegyensúlyozottnak tekinthető.

         A beszámolók megvitatása során a hozzászólók főleg az energetikai jogalkotással és az elnök úr által említett visszaállamosítással foglalkoztak. Elsősorban a 

 

 

Go to top