Bejelentkezés

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

A Magyar Energiafogyasztók Szövetségét, a MESZ-t, az 1992. május 20-án tartott alakuló közgyűlés hozta létre Megalakulásakor a vezetékes energiaszolgáltatás még egyértelműen állami monopólium volt, de már folytak a piacgazdaságra való áttérés előkészületei. Abban az időben az a kérdés foglalkoztatta – többek között – az energetikai szakembereket, hogyan érvényesülhet a piac a vezetékes energiaszolgáltatásban? Akkor még többségi vélemény volt, hogy sehogy. A természetes monopólium a piacgazdaságban is az. Minden marad tehát a régiben?

Ezek a kérdések foglalkoztatták azokat a vállalati, intézményi energetikusokat, akik az energetikai rendezvények részvevőiként egymást is, és egymás szakmai problémáit is jól ismerték. Egyre inkább megérlelődött az a gondolat, hogy a piaci viszonyok ellensúlyozására, a fogyasztóknak, érdekeinek védelme érdekében össze kell fogniuk és megfelelő szervezetet kell létre hozniuk.  Miután e tekintetben egyetértés alakult ki, nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyasztók valamilyen szervezeti formában való összefogása társadalmi szükségszerűség. Az energiaszolgáltatás átláthatóságát nyilván nem lehet valamennyi fogyasztó számára egyénileg biztosítani, de ezt mindenki számára joggá kell tenni.  A jog érvényesítése és gyakorlása csak egy, mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók, mind a kormányzat által elismert, arra hivatott szakmai testület által lehetséges. „Alapító atyáink” a MESZ-el ezt a szakmai testületet kívánták létrehozni.

A Kormányzat – nemzetközi elvárásoknak megfelelően -1994-ben létre hozta a Magyar Energia Hivatalt (a MEH), a mai nevén Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A MESZ kezdeményezésére a MEH akkori főigazgatója mellett megalakult az Energetikai Érdekképviseleti Tanács, amelynek neve a most hatályos VET szerint Energetikai Érdekegyeztető Tanács (EÉT). Azóta az energiaipar szerkezeti és tulajdoni viszonyai is már teljesen mások.

A MESZ energiagazdasággal összefüggő törvények, rendeletek, szabályzatok kidolgozásában való részvételt tekinti elsődleges feladatának. A jogalkotókkal való kapcsolata e tekintetben az elmúlt húsz év során hol normális, rendszeres, hol nehézkes, akadozó volt. Most éppen szünetel (nem rajtunk múlik). Annál intenzívebb viszont az energiaipari szabályzatok kidolgozásában és a jogszabályok folyamatos változása miatt szükséges módosításaiban való közreműködés. Csak az utóbbi hónapokban, mintegy másfélezer oldalnyi anyagról kellett véleményt mondanunk. Hogy ezt megtehessük, nemcsak a jogalkotással kell lépést tartanunk, hanem tisztában kell lennünk a jogszabályok végrehajtásának, érvényesülésének a gyakorlatával, végrehajthatóságával, jóságával vagy problémáival is.

A MESZ szakértőinek, véleményt formáló tagjainak a „képben tartását”, a fogyasztókkal, a szolgáltatókkal és a hatósággal kialakított kapcsolatok ápolását is szolgálják a MESZ évente megrendezett Országos Fogyasztói Konferenciái. Idei konferenciánk már a huszonegyedik lesz. Az elsőt még 1994-ben Zamárdiban tartottuk, az ideit 2014. október 13,14,15-én Hódmezővásárhelyen tatjuk. Az energetika területén mindig történnek olyan események, felmerülnek aktuális kérdések, amelyek az energiafogyasztók körében nagy érdeklődést váltanak ki és így ezek meghatározzák a konferenciáink előadásainak és vitáinak témáit. Az idei konferencia témáinak, előadóinak szervezése, egyeztetése jelenleg folyamatba van. Véglegesítés esetén a részletes programot honlapunkon közzé tesszük.  

A konferenciákon – most már hagyományosan - a MESZ elnöke nyújtja át az „Energiafogyasztók Díját”. A díjat - a kuratórium döntése alapján – a leginkább fogyasztóbarát magatartást tanúsító energiaszolgáltatást nyújtó engedélyesek kapják. Az „Energiafogyasztók Díját” a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége 1995-ben alapította, így most tizenkilencedik alkalommal került sor ennek a kitüntető címnek az adományozására.

A Kuratórium mindig figyelembe veszi a MEKH által évenként végeztetett fogyasztói elégedettség-vizsgálat eredményeit. Tudnunk kell viszont azt is, hogy a fogyasztók elégedettségének vizsgálata során a szolgáltatóknak mindig csak a saját fogyasztóival kapcsolatos viszonyát tudjuk vizsgálni, és ez nem a szolgáltatók egymáshoz viszonyított rangsorának megállapítását jelenti.

Ezenkívül továbbá tekintettel kell lenni azokra a MEKH által előírt minőségi mutatókra is, amikre a fogyasztók között végzett vizsgálat nem tud rámutatni. Ilyenek pl. az illető szolgáltató ellen benyújtott jogos fogyasztói panaszok száma, a Hivatal által előírt garantált szolgáltatások és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulása, stb. Olyan dolgokra is figyelünk, amikre egyik hivatalosan előírt statisztika sincs tekintettel, de befolyással lehetnek egy-egy szolgáltató megítélésre. Ilyenek pl. a szolgáltatók által meghirdetett különféle akciók, vagy az energiatakarékossági intézkedések felkarolása stb.

A villamosenergia-, és a földgáz-szolgáltatás kereskedelmi és műszaki területei már szétváltak, és a tevékenységeket jogilag más-más engedélyesek végzik, így a két területen az egyetemes szolgáltatói engedélyesek és a szolgáltatásért műszakilag felelős elosztó hálózati engedélyesek külön-külön kerülnek díjazásra.

 

Porpáczy Dezső

      alelnök

Go to top